Jouni Flemming

Valvonnan tyrannia, osa 2 - lääkevalvonta tappaa ihmisiä

Lääkevalvonnan tarkoituksena on suojella kuluttajia ja varmistaa, että markkinoille ei pääse vaarallisia lääkkeitä. Kuten aina, valvonta on rakennettu hyvän tarkoituksen nimissä mutta väitän, että valvonnan tulokset ovat täysin päinvastaiset: lääkevalvonta tappaa ihmisiä.

Lääkevalvonta kontrolloi mitä lääkkeitä saa laillisesti myydä kuluttajille, sekä määrittelee kuinka uusia lääkkeitä on testattava ennen kuin niitä voi tuoda markkinoille. Valvontaan liittyvä byrokratia tekee lääkkeiden kehityksen käytännössä mahdolliseksi vain muutamille suuryrityksille, koska vain suuryrityksillä on mahdollisuus vastata virkamiesten laatimiin säännöksiin ja vaatimuksiin. Tämän lisäksi lääkevalvonta vähentää ja hidastaa uusien lääkkeiden kehitystä, sekä tekee lääkkeiden kehittämisen harvinaisiin sairauksiin taloudellisesti kannattamattomaksi. Suuret lääkeyhtiöt ja heidän edunvalvontajärjestönsä ovat lääkevalvonnan suurimpia puolestapuhujia, koska se suojelee niitä kilpailulta.

 

Lääkekehityksen keskittyminen harvojen käsiin ja lääkevalvonta itsessään hidastavat uusien lääkkeiden kehitystä ja pääsyä markkinoille. Tuloksena on, että ihmisiä kuolee, koska heitä auttavia lääkkeitä ei saada riittävän nopeasti markkinoille. Kun uusia lääkkeitä lopulta saadaan markkinoille, ne ovat edellä mainittujen tekijöiden vuoksi niin kalliita, että monilla ihmisillä ei ole niihin varaa. 

 

On helppoa sanoa, että lääkevalvonta pelastaa ihmishenkiä, koska se estää vaarallisten lääkkeiden pääsyn markkinoille. Tämä on asian näkyvä puoli, näkymätöntä ovat kaikki ne lääkkeet, joita ei ole päästetty markkinoille, koska niitä on ilman syytä epäilty vaarallisiksi. Tai koska omia etujaan ajavat suuryritykset ovat lobanneet lääkevalvojat estämään pienemmän kilpailijan kehittämän lääkkeen tulon markkinoille. Näkymätöntä ovat myös ne ihmishenget, jotka on menetetty koska näitä ihmisiä auttava lääke ei ole päässyt markkinoille ajoissa. 

 

Näkymätöntä on myös se, että lääkkeitä kehittävien suuryritysten edun mukaista on käyttää lääkevalvontaa hankaloittamaan kilpailijoitaan tuomasta uusia lääkkeitä markkinoille. Lääkkeiden kehittäminen on niin kallista, että lääkevalmistajilla on halu pitää vanhoja ja heikkotehoisia lääkkeitä markkinoilla mahdollisimman pitkään jotta lääkkeen kallis kehitys saadaan katettua. Sen sijaan, että vanhoja heikkotehoisia lääkkeitä yritettäisiin poistaa markkinoilta, lääkevalvonta aiheuttaa uusien, tehokkaampien lääkkeiden vaikean pääsyn markkinoille.

 

Kuten huomaamme, lääkevalvonta on ongelmallista. Tarkastelkaamme seuraavaksi vaihtoehtoa: Voisivatko lääkemarkkinat toimia ilman julkista valvontaa vapaiden markkinoiden periaatteella? 

 

Vaihtoehtoinen malli lääkevalvonnalle on vapaus yhdistettynä vastuuseen. Vapauden ja vastuun mallissa lääkemarkkinat toimisivat vapaasti - kuka tahansa voisi tuoda markkinoille lääkkeen. Lääkkeen markkinoille tuovalla yrityksella on luonnollisesti taloudellinen intressi siihen, että lääke toimii, koska muuten lääkkeelle ei ole pitkällä aikavälillä markkinoita. Lääkettä määrävillä lääkäreillä olisi taloudellinen intressi varmistaa, että heidän määräämä lääke toimii. Lääkkeitä myyvillä apteekeilla olisi taloudellinen intressi siihen, että niiden myymät lääkket ovat tehokkaita ja turvallisia. Tämän lisäksi lääkevalmistajilla olisi taloudellinen intressi todistaa kuluttajalle, että juuri heidän lääkkeensä olevan tehokkain ja turvallisin. Sen sijaan, että lääkevalmistajat lobbaisivat ja korruptoisivat lääkevalvojia vakuuttaakseen heidät lääkkeensä tehosta ja turvallisuudesta, lääkevalmistajien pitäisi todistaa tuotteensa laadukkuus kuluttajalle. 

 

Jotkut väittävät, että tällä hetkellä lääkeyhtiöt tekevät lääkkeitä, jotka pitkittävät sairauksia jotta ihmiset pysyvät pitkään lääkeyritysten asiakkaina. Tällainen ongelma, mikäli se on olemassa, johtuisi myös lääkemarkkinoiden kontrolloinnista - tiukasti rajoitetuilla markkinoilla toimivilla harvoilla yrityksillä on mahdollisuus toimia epäeettisesti. Mikäli vapauttaisimme lääkemarkkinoita, alalle syntyisi uusia kilpailijoita, joilla olisi taloudellinen motiivi paljastaa mahdolliset huijaukset ja väärinkäytökset, sekä tarjota omia parempia tuotteitaan kuluttajille.

 

Vapauden ja vastuun mallissa lääkkeen valmistajalla olisi taloudellinen intressi siihen lääkkeen turvallisuteen koska valmistaja olisi taloudellisessa vastuussa tuotteestaan. Lääkkeen valmistaja varmistaa tuotteensa turvallisuuden omilla testeillään, se testaa lääkettä juuri niin kuten se itse näkee parhaaksi. Toisin sanoen, lääkeyhtiöiden olisi oman taloudellisen intressinsä vuoksi kannattavaa testata lääkkeensä huolellisesti aina ennen markkinoille tulemista. Mutta ilman valtion byrokratiaa, tämä testaus pystyttäisiin toteuttamaan nykyistä tehokkaammin, nopeammin ja halvemmalla, koska lääkeyritys voisi itse päättää mikä on riittävä määrä testausta juuri kyseiselle uudelle lääkkeelle.

 

Vapauteen liitty aina vastuu. Jos lääkeyhtiö toisi markkinoille lääkkeen, mikä osoittautuisi vaaralliseksi, yrityksen tulisi olla siitä vastuussa taloudellisesti, ja yrityksessa asioista päättäneet ihmiset olisivat asiasta vastuussa rikosoikeudellisesti. 

 

Lääkemarkkinoiden luonteeseen liittyy tällä hetkellä vielä yksi kilpailun rajoittaja: patentit. Lääkepatentit ovat valtion myöntämiä monopoleja, mitkä rajoittavat kilpailua ja ovat osaltaan myös syyllisiä ihmisten kuolemiseen. Vapailla lääkemarkkinoilla ei luonnollisesti olisi patentteja, mikä myöskin vähentäisi uusien lääkkeiden kehityskustannuksia, koska jokaista mahdollista lääkemolekyyliä ja sen tuotantoprosessin jokaista askelta ei tarvitsisi patentoida. Uuden lääkemolekyylin löytävällä yrityksella olisi aina etulyöntiasema markkinoilla myös ilman patentteja, tämän vuoksi patenttien poistaminen ei lopettaisi tai vähentäisi lääkekehitystä vaan päinvastoin lisäisi ja nopeuttaisi sitä.

 

Kirjoitukseni Valvonnan tyrannia osa 1 käsitteli rakentamisen valvontaa. Kirjoituksen kommenteissa oli nähtävissä eräs valitettava harhakäsitys: mikäli poistaisimme virkamiesten toteuttaman valvonnan, meillä ei olisi minkäänlaista valvontaa. Tämä on varsin luonnollinen mutta virheellinen päätelmä. Kaikki ihmiset eivät voi tietenkään olla kaikkien alojen asiantuntijoita, tavallinen kuluttaja ei esimerkiksi voi aina tutustua kuinka tarkasti lääkärin hänelle määräämää lääkettä on tutkittu vaikka kaikki tutkimustulokset olisivat julkisia. Tästä syystä monet kuluttajat haluaisivat ulkopuolisen tahon, joka valvoo ja tutkii lääkkeiden tehoa ja turvallisuutta. Vapailla markkinoilla ihmisten luoma kysyntä synnyttää yrityksiä mitkä yrittävät vastata tähän kysyntään omilla tuotteillaan tai palveluillaan. 

 

Tässä tapauksessa tarjonta merkitsisi yksityisiä valvontatoimijoita, esimerkiksi Avainlippu-merkintä on yksityinen tuotteiden sertifioija mikä toimii tällä hetkellä kertomassa ihmisille mitkä tuotteet ovat suomalaisia. Myös vaikkapa Tekniikan Maailman tekemät tuotetestit ovat vastaavia tuotteiden laatua tutkivia yksityisiä julkaisuja. Mikäli vapauttaisimme lääkemarkkinat byrokraattien pakottamasta valvontamonopolista, markkinoille syntyisi useita keskenään kilpailevia tutkimus- ja valvontaorganisaatioita mitkä pystyisivät auttamaan kuluttajia päättämään lääkkeiden valinnassa. Jos lääkeyritykset onnistuisivat lobbaamaan ja korruptoimaan yksityisen valvojan, ihmisillä olisi aina vapaus siirtyä käyttämään toisen yksityisen valvojan suosituksia. Nykyjärjestelmässä kuluttajilla ei ole mahdollisuutta vaihtaa korruptoituneesta lääkevalvontaviranomaisesta toiseen.

 

Eräs vaihtoehto täysin vapaille lääkemarkkinoille olisi se, että meillä olisi yhä byrokraattien toteuttama julkinen lääkevalvonta mutta se olisi vapaaehtoista: lääkeyhtiöt voisivat valita haluavatko he lääkkeeseensä "Virallisen Lääkevalvonnan Hyväksymä" -tarran vai ei, ja ihmisillä olisi vapaus valita haluavatko he ennemmin ostaa valvottuja vai valvomattomia tuotteita. Tässä mallissa markkinoille syntyisi myös yksityisiä valvontatoimijoita ja ihmisillä olisi vapaus valita haluavatko he ennemmin luottaa julkisin varoin toimivaan viralliseen lääkevalvojaan vai yksityiseen lääkevalvojaan. Kuluttajilla olisi myös vapaus valita kalliimpien Virallisesen Lääkevalvonnan Hyväksymien tuotteiden, sekä halvempien yksityisen valvojan sertifioimien lääkkeiden välillä. Ihmisillä olisi myös mahdollisuus valita haluavatko he tukea suuria kansainvälisiä lääkeyrityksiä, vai pieniä kotimaisia lääkkeiden kehittäjiä.

 

Aihetta käsiteltäessä on tärkeää muistaa, että byrokraattien luomiin valvontajärjestelmiin ei käytännössä koskaan liity vastuuta. Miksipä virkamiehet loisivat järjestelmiä mitkä saattaisivat asettaa heidät itsensä vastuuseen. Tämän vuoksi myöskään lääkevalvojilla ei ole mitään vastuuta. Kuinka hyvin lääkevalvonta voi toimia, jos valvojilla on läheisiä taloudellisia siteitä lääkeyrityksiin mutta ei mitään vastuuta toiminnastaan? Jos valvojat päästävät markkinoille vaarallisen lääkkeen, lääkevalvonta ei ole vastuussa vaan lääkkeen valmistaja. Jos he eivät päästä markkinoille turvallista lääkettä tai viivyttelevät markkinoille pääsyä kilpailijan korruptoinnin vuoksi ja sen seurauksena ihmisiä kuolee, lääkevalvojat eivät ole vastuussa siitäkään. Toisin sanoen, lääkevalvojat eivät ole vastuussa mistään ja lääkevalvonta aiheuttaa inhimillistä kärsimystä, sekä tuhlaa veronmaksajien rahoja.

 

Tämän päivän suomalaisessa holhousyhteiskunnassa edes kuolemansairas ihminen ei saa ilman erikoislupaa käyttää byrokraattien hyväksymättömiä lääkkeitä tai hoitomuotoja, vaikka ne olisivat jo läpäisseet kaikki turvallisuustestit ja voisivat mahdollisesti pelastaa hänen henkensä. 

 

On surullista, että valvonnan ja ihmisten kontrolloimisen ideologia tärkeämpi ja pyhempi mitä ihmiselämä.

 

Minusta ihmisten hyvinvointi tulee olla taloudellisen ja poliittisen järjestelmän ylin päämäärä. Valvontaan ja pakottamiseen perustuvassa järjestelmässä näin ei voi koskaan olla, sillä byrokraattien perustamat valvontamonopolit ja niiden rinnalla symbiootin tavoin elävät suuryritykset ovat aina ihmisten hyvinvoinnin ja vapauden vihollisia.

 

Olen ehdolla eduskuntaan Varsinais-Suomesta Piraattipuolueen listalta. Minä en halua eduskuntaan, jotta voisin määrätä miten aikuisten ihmisten pitää elää tai mitä he saavat omalle keholleen tehdä. Minä haluan eduskuntaan, koska haluan antaa ihmisille takaisin sen vapauden mikä meille jokaiselle kuuluu. 

 


--


Kirjoittaja on Liberaalit ry:n hallituksen jäsen ja ehdokkaana eduskuntavaaleissa Piraattipuolueen listalta. Esitetyt mielipiteet eivät ole Piraattipuolueen virallisia kantoja vaan kirjoittajan omia. Kirjoittajan viralliset sivut löytyvät osoitteesta: http://liberaalit.fi/jouni-flemming/
 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (11 kommenttia)

Vanhat Tavat (nimimerkki)

Korruptio sotkee pahasti kansanterveyden edistämistä, ennaltaehkäisy on kirosana virkamies armeijan kohdalla, siivu jää saamatta pelätään... Maamme lapsia ja aikuisiakin ollaan käytetty lääketeollisuuden koe-elukoina julkisen salaisuuden tavoin vaietun käytännön tehdessä vahinkoa, josta vastuuta ei ole kenelläkään muulla kuin sivuvaikutuksista kärsivällä potilaalla! Lääkekokeita perustellaan pelokkaille vanhemmille mahdollisella löytyvällä avulla sairauden hoitoon, toki kuulostaa kivalta, mutta olisi syytä myös mahdollisista haitoista kertoa! Kun tietoa on kansalaisten saatavilla enemmän, koetti thl saada salassa lakiehdotuksen läpi, ettei vanhemmille edes ilmoittaa tarvitsisi lääke- tai rokotetutkimuksiin lapsen osallistumisesta!
Kun lääkejätit ovat vaatimansa tutkimuksen luonnontuotteita kohtaan lobanneet, kun tutkittua kiistatonta näyttöä terveysvaikutuksista tulee, otetaankin pikana luontaistuotteen myynti pois muilta kuin apteekeilta, joiden taas ei ole hyväksyttävää ainakaan ennaltaehkäisevää tuotetta markkinoilla pitää, lääkejätit sanelevat mitä myydään!
Ei ole juuri mediaa kiinnostanut kasvava mielialalääkintä, kun lääkkeitä syötetään mitä erikoisempiin oireisiin! Lisäksi ollaan oltu hiljaa lääkkeiden sivuvaikutuksista, tuhoisistakin. Saati siitä että pitkäaikaistutkimus on vasta käynnissä, otettiin myyntiin nopeutetulla menettelyllä... Artisti maksaa politiikalla, vanhat pienihaitalliset lääkkeet koetetaan saada pois käytöstä, patentit vanhentuneet ja muutenkin liian halpoja. Nojataan vanhojen mahdolliseen riippuvuutta aiheuttamiseen, kun uusien riippuvuudesta ei puhutakaan mitään!
Täysin sallittuna kansalaisille myydään myrkkyjä jotka todistetusti syöpää aiheuttavat, kun taas ehkäisevät tuotteet lakien voimalla poissa pidetään!
VALVONNALLE MYÖS VASTUU, VASTUUTON KORRUPTOITU VALVONTA AIHEUTTAA AINOASTAAN TUHOA MARKKINOILLA!

Käyttäjän JouniFlemming kuva
Jouni Flemming

Mielenkiintoinen näkökulma on myös se, että lääkevalvonta estää luonnonlääkkeiden käytön ja myynnin lääkeyhtiöiden lobbauksen tuloksena.

En väitä, että luonnonlääkkeet olisivat itsessään automaattisesti parempia mitä synteettiset lääkkeet mutta minusta ihmisillä pitäisi olla vapaus valita minkälaisia lääkkeitä he ostavat.

Käyttäjän anttiliikkanen kuva
Antti Liikkanen

Jouni Flemming, tarinanne ja sen perusteet ovat liki uskomatonta tekstiä, mutta eivät toki sillä tavoin sairasta ja harhaista kuin eräät nanojutut näillä sivuilla.

En tiedä, mistä olette tietovarantonne hankkineet, mutta ainakaan ns evidence based - tiedosto ei ole kohdallenne osunut. (tarkoittaa näyttöön perustuvaa)

Virheitä ja tietämättömyyttä on alustuksessanne niin paljon, etten ryhdy sen paremmin oikomaan kuin kiistelemäänkään.

Sen verran voin lohduttaa sekä Teitä että itseäni, että samalla tietopohjalla tässä maassa ja sen eduskunnassa on aika iso joukko - ihan virallisessa hoitojärjestelmässäkin. Riittää kun katsoo hoitopuolen nyky-AMK:en opetussisältöä kaikenlaisine hörhö-kursseineen ja -opettajineen.

On se luojan lykky, että tässä maassa ainakin lääkärit saavat niin pitkän ja perusteellisen koulutuksen - jos siihen viitsivät osallistua, niinkuin ainakin vasittu osa viitsii - että kuvaamaanne suhtautumistapaa "meän kollegiossa" aika harvoin kohtaa.
(kohtaa toki, mutta pienellä vaivalla voi sitten havaita, että kyseessä on joko sairaus tai ns sattuma-lisenssi eli hyvällä tuurilla ja runsaalla laiskuudella hankittu pätevyys - tai sitten tietyissä ulkomaisissa "yliopistoissa").

Menestystä vaalityöllenne, kyllä maahamme ääntä mahtuu - toivottavasti myös ääniä Teille.

Käyttäjän JouniFlemming kuva
Jouni Flemming

>Virheitä ja tietämättömyyttä on alustuksessanne niin paljon, etten ryhdy sen paremmin oikomaan kuin kiistelemäänkään.

Lukisin mielelläni oikaisunne.

Anna-Leena Nieminen

Niin minäkin lukisin mielelläni, mutta ei niitä tule,

kun Liikasella(sos.dem) on vain hätä puserossa kun Jouni julkesit kirjoittaa suoraan ja kaunistelematta faktaa "hyvinvointivaltiovaltiostamme"...

Viitaten myös alla olevaan kommenttiin, itsenäiset ajattelijat ovat Liikasen kaltaisille sos.dem:lle ja lääkäreille vaarallisia...

Vieras (nimimerkki)

Minusta oli oikein hyvä kirjoitus. Tällaisen omilla aivoilla ajattelevan ihmisen pitää päästä ehdottomasti eduskuntaan.

Käyttäjän JouniFlemming kuva
Jouni Flemming

Kiitoksia. Halusin kirjoittaa tästä aiheesta, koska lääkevalvonta on esimerkki niin tärkeäksi koetusta julkisen valvonnan lajista mitä ilman yhteiskunta joidenkin mukaan muuttuisi villiksi länneksi.

Yritän kirjoituksessani osoittaa, että näin ei ole vaan valtion ylläpitämistä valvontamonopoleista on lähes poikkeuksetta enemmän haittaa mitä hyötyä. Niistä hyötyvät suuryritykset ja niistä kärsivät tavalliset ihmiset.

Käyttäjän anttiliikkanen kuva
Antti Liikkanen

Ymmärsin, että Flemming haluaa eduskuntaan asiaansa ajamaan ja toivotin tuohon hankkeeseen onnea ja ahkeruutta.
Flemming itse näyttää tietävän, miltä tuntuu, kun huomaa mielestään massiivisen vääryyden.
Niin tiedän minäkin, mutta en sitä Flemmingille todistamalla aja kenenkään enkä minkään asiaa.
Samanmielisiä näyttää löytyvän, joten:
"happy landings", kollega (so ekv-ehdokas)!

Vieras (nimimerkki)

Tämä edustaa sitä todellista libeerais-neroutta. Ehdottomuus liberaalina olemisessa kuitenkin tökkii. Sisäinen ristiriita, kiusallinen dilemma.

Käyttäjän Ruuhijarvi kuva
Tuomas Ruuhijärvi

Vaikka itse en aivan vakuuttunut vielä ole tästä, että lääkevalvonnasta on enemmän haittaa kuin hyötyä, täytyy sanoa, että "vastapuolen" argumentaation ollessa "sä oot väärässä, mä oon oikeessa, mutta en kyllä jaksa perustella mitenkään" -tasoa, alkaa olemaan vaikeaa seistä lääkevalvonnan tarpeellisuuden takana.

Jotenkin itselleni vielä herää kysymys, että toimisiko lääkevalvonta oikeasti tarpeeksi kattavasti, joutuisivatko vaarallisia lääkkeitä markkinoille tuovat ihmiset todella tarpeeksi hyvin vastuuseen teoistaan, ja olisiko mahdollista, että lääkkeiden kanssa alettaisiin pelaamaan uhkapeliä ihmisten hengillä pyrkien pikavoittoihin ja ottaen ihmisten henget (ja vankilatuomion) riskisijoituksen mahdolliseksi häviöksi.

Muutamien asioiden askarruttaessa en halua vielä muodostaa mitään lopullista mielipidettä, mutta vinkkinä vain teille kaiken valvonnan ja holhoamisen kannattajille, argumentoimalla mielipiteenne ette vakuuta ainoastaan blogistia, vaan myös kommenttien lukijat.

Vieras (nimimerkki)

Kyllä massiivinen vääryys tapahtuu ja on tapahtunut ei epäilystäkään. Toimeksi vaan vääryyden poistamiseksi!

Toimituksen poiminnat